Объявление о проведении закупа товаров, медицинской техники способом проведения тендера

Объявление о проведении закупа товаров, медицинской техники способом проведения тендера

 

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессораХ.Ж.Макажанова»

г. Караганда, пр. С. Сейфулина 13,объявляет о проведении закупа способом тендера товаров, медицинской техники.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество, сумма, подробная спецификация и требуемый срок поставки указаны в тендерной документации в приложениях 1,2.

Место поставки товара: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13.

Организатор и заказчик закупа: КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора  Х.Ж.Макажанова» г. Караганда, пр. С. Сейфулина 13.

Сроки и условия поставки указаны в тендерной документации в приложениях 1,2.

Товар должен быть поставлен по адресу: 100 000  г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации (приложение 1,2)

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным Правилах организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, с учетом изменений и дополнений внесенных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 908.

Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.6,с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://makazhanov.kz и по электронной почте направив заявку по адресу: kgkp_oztio@mail.ru в срок до 15.00 часов 24 июля 2018г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут  25 июля 2018 года, г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.6.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут 25 июля 2018года по следующему адресу: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.2.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-52-05.

Тендер өткізу әдісі арқылы тауарларды,медициналық техниканы сатып алу жайындағы хабарландыру 

 

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығы» КМК, Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы 13, медициналық техниканы тендер әдісімен сатып алу өткізілетіні жайында хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны, сомасы мен жан-жақты сипаттамалары, жеткізу мерзімі, тендерлік құжаттамада көрсетілген,1,2 қосымша.

Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші: «Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығы» КМК, Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13

Медициналық техниканы жеткізіп беру орны – Қарағанды облысы, Қарағанды қ. С.Сейфуллин даңғылы,13 мекенжайына.

Жеткізіп беру мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген,1,2 қосымша.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны, және жан-жақты сипаттамалары тендерлік құжаттамада көрсетілген,1,2 қосымша.

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.10.2009 ж. № 1729 қаулысымен бекітілген – «Кепілді көлемдегі тегін медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді, алдын алу (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандыру) препараттарын,  медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу ережелерінің» көрсетілген талаптарға сай келетін барлық әлеуетті жабдықтаушылар қатыса алады.

Тендерлік құжаттмалар пакетін :  Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13,каб.6 сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе веб-сайта: www://makazhanov.kz және kgkp_oztio@mail.ru  электрондық мекенжайынан 2018 жылғы 24 шілде сағат 15.00 уақыты мерзіміне дейін алуына болады.

Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі–2018 ж 25 шілде сағат 13.00-ге дейін Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13 бөлме 6.

Тендерлік тапсырыстары бар конверттер 2018 жылы 25 шілде күні сағат 15.00-де  – Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13,бөлме 2  — мекенжайында ашылады.

Әлеуетті жабдықтаушылар тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпараттарды –8 (7212) 41-52-05. телефоны бойынша алуға болады.