Құрметті пациенттер! / Уважаемые пациенты!

         Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы ауруханада медициналық қызмет көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін а

нцқтау мақсатында анонимдік сауалнама жүргізіп жатыр.

         Сіздің қатысуыңыз өте маңызды.

     Сауалнамаға белсенді түрде қатысулараңызды сұраймыз!

Многопрофильной больницей имени профессора Х.Ж. Макажанова в целях определения уровня удовлетворенности качеством

оказания медицинских услуг проводится анонимное анкетирование.

Ваше участие является очень важным.

Просим принять активное участие в анкетировании!

Анкетирование
  1. Сіз ауруханасы қызметкерлерін сыпайы, мейірімді және мұқият деп санайсыз ба?/ 1. Считаете ли Вы, что сотрудники больницы вежливы, доброжелательны и внимательны?
2. Аурухана қызметкерлер көрсеткен қызметтері үшін сізден сыйақы сұрады ма?/ 2. Просили ли у Вас вознаграждение за оказанные услуги сотрудники больницы?
3. Сіз медицина қызметкері тарапынан профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы ауруханада қызмет үшін ақшалай сыйақы, сыйлықтар беру, ойын-сауық, демалыс ақысын төлеуге мәжбүрлеу жағдайына тап болдыңыз ба?/ 3. Оказывались ли Вы в ситуации принуждения осуществить денежное вознаграждение, передачу подарков, оплату развдечений, отдыха за услугу в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова со стороны медицинского работника?
4. Медициналық ұйымда көрсеткен көмегі үшін қызметкерге материалдық «алғыс айтуға» дайынсыз ба?/ 4. Готовы ли Вы материально «благодарить» работника за оказанную помощь в медицинской организации?
5. Сыбайлас жемқорлық деп не түсінесіз/ 5. Что Вы понимаете под коррупцией?
6. Сіз тиісті органдарға сыбайлас жемқорлық жағдайлары туралы мәлімдеуге келісесіз бе?/ 6. Согласны ли Вы заявлять в соответствующие органы о случаях коррупции?
7. Медициналық қызмет көрсету кезінде аурухана бөлімшелерінде қабылдау шарттарын қалай бағалайсыз? / 7. Как Вы оцениваете условия приема в отделениях больницы при оказании медицинских услуг?
8. Сіз Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы аурухана қызметкерлері тарапынан қызмет әдебін бұзушылыққа куә болдыңыз ба? (әдепті емес мінез – құлық)/ 8. Сталкивались ли Вы с нарушением служебной этики со стороны сотрудников Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж. Макажанова (неэтичное поведение)?
9. Қызметкерлердің әдеп мәдениетін арттыру үшін: / 9. Для повышения этической культуры сотрудников необходимо:
10. Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы ауруханада әдеп нормаларын сақтау бойынша қабылданатын шаралар:/ 10. Меры, принимаемые в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова по соблюдению этических норм: