Объявление о проведении закупа товаров, изделий медицинского назначения способом проведения тендера

Объявление о проведении закупа товаров, изделий медицинского назначения способом проведения тендера

 

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессораХ.Ж.Макажанова»

Управления  здравоохранения Карагандинской области ,г. Караганда, пр. С. Сейфулина 13,объявляет о проведении закупа способом тендера товаров,изделий медицинского назначения.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество, сумма, подробная спецификация и требуемый срок поставки указаны в тендерной документации в приложениях 1,2.

Место поставки товара, изделий медицинского назначения: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13.

Организатор, заказчик закупа:КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессораХ.Ж.Макажанова»г. Караганда, пр. С. Сейфулина 13.

Сроки и условия поставки: первая поставка в течении 15 дней, далее  ежемесячно, согласно договору. Товар должен быть поставлен по адресу: 100 000  г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации (приложение 1,2)

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным Правилах организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15.00 часов 18 июля 2018г. включительно по адресу: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.6,с 9.00 до 18.00 часов и на веб-сайте: www://makazhanov.kz или по электронной почте направив заявку по адресу: kgkp_oztio@mail.ru

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00часов 19 июля 2018 года, г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.6.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 19 июля 2018года по следующему адресу: г. Караганда, пр. С.Сейфуллина, 13, каб.2.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-52-05.

Тендер өткізу әдісі арқылы тауарларды,медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу жайындағы хабарландыру 

 

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығы» КМК, Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13 медициналық мақсаттағы бұйымдарды тендер әдісімен сатып алу өткізілетіні жайында хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны, сомасы мен жан-жақты сипаттамалары, жеткізу мерзімі, тендерлік құжаттамада көрсетілген,1,2 қосымша.

Ұйымдастырушы және Тапсырыс беруші: «Профессор Х.Ж. Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығы» КМК, Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13

Медициналық мақсатттағы бұйымдарды жеткізіп беру орны – Қарағанды облысы, Қарағанды қ. С.Сейфуллин даңғылы,13 мекенжайына.  Жеткізіп беру мерзімі – алғашқы жеткізуі 15 күн ішінде,келесі ай сайын, шарт бойынша

Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны, және жан-жақты сипаттамалары тендерлік құжаттамада көрсетілген,1,2 қосымша.

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.10.2009 ж. № 1729 қаулысымен бекітілген – «Кепілді көлемдегі тегін медициналық көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектерді, алдын алу (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандыру) препараттарын,  медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу ережелерінің» көрсетілген талаптарға сай келетін барлық әлеуетті жабдықтаушылар қатыса алады.

Тендерлік құжаттмалар пакетін :  Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе веб-сайта: www://makazhanov.kz және kgkp_oztio@mail.ru  электрондық мекенжайынан 2018 жылғы 18 шілде 15.00 уақыты мерзіміне дейін алуына болады.

Тендерлік тапсырыстарды ұсынудың соңғы мерзімі–2018 ж 19 шілде сағат 13.00-ге дейін Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13 бөлме 6.

Тендерлік тапсырыстары бар конверттер 2018 жылы 19 шілде күні сағат 15.00-де  – Қарағанды қаласы, С.Сейфуллин даңғылы,13,бөлме 2  — мекенжайында ашылады.

Әлеуетті жабдықтаушылар тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпараттарды –8 (7212) 41-52-05. телефоны бойынша алуға болады.